Дейности

Дейности на СТМ „МЕДИЛАВОР 2“

Дейности на СТМ „МЕДИЛАВОР 2“

Цел:

Подпомагане на работодателите в стремежа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.

Услуги

Наблюдението и анализ на здравното състояние:

 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работещите при постъпване на работа; периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа: трите имена на работещия; месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието; длъжност и/или професия на работещия; описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени; описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

Организиране на медицинските прегледи и изследвания:

 • предварителни медицински прегледи и изследвания. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
 • периодични медицински прегледи и изследвания. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
  • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимитеизследвания;
  • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Медицинските прегледи се извършват в медицински центрове, регистрирани по закона за лечебните заведения, по сключен договор между тях и предприятието.

 • СТМ изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания и го предоставя на работодателя и на работещия.
 • Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
  • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и / или работещия.
 • Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд и ги предоставя до 30 юли на съответната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
 • За проследяване на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета за всеки един работещ от обслужваните предприятия.
 • Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, решенията на експертните лекарски комисии ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова и др. документи, когато такива са налични.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съвместно с представители на представители на работодателя на обслужваното предприятие СТМ извършва Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

Оценката на риска включва:

 • Оглед на работните места, помещения и работно оборудване;
 • Обяснителна записка - анализ на технологията и дейността на фирмата; местонахождение, тип сграда на обитаване, санитарно-хигиенно състояние, пожаробезопасност (категоризация по пожароопасност; наличие на средства за пожарогасене - пожарогасители, хидрантни кранове; евакуационни схеми; план за бедствия и аварии или инструкция за действие на персонала при пожар; табели указващи пътя и посоката за евакуация; състояние на електрооборудването;
 • Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места;
 • Методика за оценка на професионалния риск, съобразно дейността на фирмата;
 • Класификатор на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката - списък на работните места по професии, брой и участъци /цехове, отдели и клонове из страната/;
 • Оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес, нервно-психическо напрежение, неблагоприятни психо-социални фактори, наложен темп и ритъм, монотонност, принудителна работна поза, ръчно вдигане и пренасяне на тежести, нерационални режими на труд и почивка, за което се работи по избрана методика, електрооборудване, възможна опасност от пожари и др. природни бедствия, опасности касаещи външни лица намиращи се на територията на обекта;
 • Резултати от оценката на риска - изготвяне на карти за оценка на риска, включващи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска, предприети мерки или действия от страна на Работодателя за намаляване на риска и препоръки за ликвидиране или минимизиране на риска;
 • Обобщени изводи по раздели (психосоциални фактори, работно оборудване, фактори на работната среда и т.н.).
 • Дадени препоръки по раздели;
 • Разработване на мерки за контрол над риска. Изготвяне на проект на приоритетна програма за предотвратяване, отстраняване или намаляване или на риска, включваща препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Оценителите на риска е необходимо преди стартиране на дейността по изготвяне на "Оценка на риска" добре да познават конкретната нормативна база, спецификата на работното оборудване, реалните и потенциални опасности и рисковете, които се крият в хода на технологичния цикъл и работен процес;

   За протичане на процеса по идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска е необходимо осигуряване на следната изходна информация:

   • правни и други изисквания по ЗБУТ, касаещи дейността на дружеството;
   • информация за средствата, процесите и дейността на дружеството, включително следното:
    • техническа документация на оборудването
    • информационни листове за безопасност
    • списък на опасните материали
    • списък на съоръженията с повишена опасност
    • записи от процесите на измерване и мониторинг на резултатността по отношение на ЗБУТ;
    • данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и специфичните показатели на безопасност на работните процеси, работно оборудване и работни места;
    • данни от анализ на злополуките и инцидентите;
    • резултати от одити на състоянието на предприятието по ЗБУТ до момента на оценката на риска;
    • становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях;
    • данни от медицински наблюдения и изследвания;
    • данни, предоставени от производители и доставчици на суровини.

   Оценяването на риска включва следните етапи:

   1. класификация на трудовите дейности;
   2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
   3. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
   4. определяне елементите на риска;
   5. оценка на риска;
   6. документиране.

   Органът по безопасност и здраве в обслужваното предприятие изготвя списък на работните места /дейности/, който обхваща, както рутинните, така и периодичните или извънредни дейности на всеки един от персонала.

   Оценката на риска се преразглежда, когато:

   1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
   2. след настъпили промени в нормативната уредба;
   3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
   4. има условия оценката да бъде подобрена;
   5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
   6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

   Преразглеждане на оценката се извършва по преценка на работодателя или по предписание на контролните органи.

   Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

   Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Оценката на риска е процес на анализ, оценка и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране - финансови, човешки, времеви и други.

   Информираност и обучение на лицата, обвързани с процесите по осигуряване на ЗБУТ

   За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността е необходимо обучение, както за лицата изпълняващи длъжността „отговорник безопасност и здраве при работа“ (ОБЗР), лицата, провеждащи инструктажите, така и за ръководния персонал с оглед запознаване със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на евентуални аварии и производствени инциденти.

   Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за:

   • повишаване на информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни , по безопасни и здравословни работни места;
   • осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означава добър бизнес;
   • намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари от загуба на временна неработоспособност;
   • намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.

   Изготвяне на:

   • Аварийни и евакуационни планове
   • Досие, съдържащо документите, свързани с осигуряване на ПБС

   Одит по ЗБУТ, включващ оценка на вътрешнофирмената система, въвеждането на европейските стандарти и добрите практики в тази област (вътрешни проверки по ЗБУТ)

   Съдействие при изпълнение на предписанията на държавните контролни органи по труда

   План за безопасност и здраве (отнася се за строителни обекти), съгласно Наредба № 2/22.03.04 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

   Изготвяне на инструкции за безопасна работа с уреди, машини, съоръжения и др., съгласно чл. 166 от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

   Изготвяне на НАССР система за постигане на безопасност на храните

   Консултации по всички въпроси, свързани със ЗБУТ

Търсене