Референции

Референции

Какво казват клиентите за нас


„ЕНЕРДЖИ-КА“ ЕООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ЕНЕРДЖИ-КА“ ЕООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от нивото на обслужването и качеството на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от нивото на обслужването и качеството на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„ВИОМОДА“ ЕООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ВИОМОДА“ ЕООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от качеството на обслужването на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„Техномонтаж“ ЕООД, гр. Асеновград

При съвместната ни дейност сме се доверили на техния професионализъм и компетентност в областта на здравословните и безопасни условия на труд, които със съвместни усилия се стремим да постигнем за нашите работници и служители.

РЕФЕРЕНЦИЯ  


„Транемо - Амицбол корпорейшън“ ООД, гр. Пловдив

Настоящата референция   се издава от ръководството на „Транемо - Амицбол корпорейшън“ ООД, гр. Пловдив като декларира своята удовлетвореност от качеството на обслужването на предоставените консултантски услуги от СТМ „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив. В периода 2015 г. - 2016 г. поетите ангажименти от страна на службата по трудова медицина са изпълнявани професионално и в срок.

Дейности на СТМ „МЕДИЛАВОР“

Цел:

Подпомагане на работодателите в стремежа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.

Услуги

Наблюдението и анализ на здравното състояние:

 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работещите при постъпване на работа; периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа: трите имена на работещия; месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието; длъжност и/или професия на работещия; описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени; описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

Организиране на медицинските прегледи и изследвания:

 • предварителни медицински прегледи и изследвания. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
 • периодични медицински прегледи и изследвания. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
  • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимитеизследвания;
  • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Медицинските прегледи се извършват в медицински центрове, регистрирани по закона за лечебните заведения, по сключен договор между тях и предприятието.

 • СТМ изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания и го предоставя на работодателя и на работещия.
 • Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
  • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и / или работещия.
 • Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд и ги предоставя до 30 юли на съответната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
 • За проследяване на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета за всеки един работещ от обслужваните предприятия.
 • Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, решенията на експертните лекарски комисии ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова и др. документи, когато такива са налични.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съвместно с представители на представители на работодателя на обслужваното предприятие СТМ извършва Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

Оценката на риска включва:

 • Оглед на работните места, помещения и работно оборудване;
 • Обяснителна записка - анализ на технологията и дейността на фирмата; местонахождение, тип сграда на обитаване, санитарно-хигиенно състояние, пожаробезопасност (категоризация по пожароопасност; наличие на средства за пожарогасене - пожарогасители, хидрантни кранове; евакуационни схеми; план за бедствия и аварии или инструкция за действие на персонала при пожар; табели указващи пътя и посоката за евакуация; състояние на електрооборудването;
 • Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места;
 • Методика за оценка на професионалния риск, съобразно дейността на фирмата;
 • Класификатор на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката - списък на работните места по професии, брой и участъци /цехове, отдели и клонове из страната/;
 • Оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес, нервно-психическо напрежение, неблагоприятни психо-социални фактори, наложен темп и ритъм, монотонност, принудителна работна поза, ръчно вдигане и пренасяне на тежести, нерационални режими на труд и почивка, за което се работи по избрана методика, електрооборудване, възможна опасност от пожари и др. природни бедствия, опасности касаещи външни лица намиращи се на територията на обекта;
 • Резултати от оценката на риска - изготвяне на карти за оценка на риска, включващи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска, предприети мерки или действия от страна на Работодателя за намаляване на риска и препоръки за ликвидиране или минимизиране на риска;
 • Обобщени изводи по раздели (психосоциални фактори, работно оборудване, фактори на работната среда и т.н.).
 • Дадени препоръки по раздели;
 • Разработване на мерки за контрол над риска. Изготвяне на проект на приоритетна програма за предотвратяване, отстраняване или намаляване или на риска, включваща препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Оценителите на риска е необходимо преди стартиране на дейността по изготвяне на "Оценка на риска" добре да познават конкретната нормативна база, спецификата на работното оборудване, реалните и потенциални опасности и рисковете, които се крият в хода на технологичния цикъл и работен процес;

   За протичане на процеса по идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска е необходимо осигуряване на следната изходна информация:

   • правни и други изисквания по ЗБУТ, касаещи дейността на дружеството;
   • информация за средствата, процесите и дейността на дружеството, включително следното:
    • техническа документация на оборудването
    • информационни листове за безопасност
    • списък на опасните материали
    • списък на съоръженията с повишена опасност
    • записи от процесите на измерване и мониторинг на резултатността по отношение на ЗБУТ;
    • данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и специфичните показатели на безопасност на работните процеси, работно оборудване и работни места;
    • данни от анализ на злополуките и инцидентите;
    • резултати от одити на състоянието на предприятието по ЗБУТ до момента на оценката на риска;
    • становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях;
    • данни от медицински наблюдения и изследвания;
    • данни, предоставени от производители и доставчици на суровини.

   Оценяването на риска включва следните етапи:

   1. класификация на трудовите дейности;
   2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
   3. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
   4. определяне елементите на риска;
   5. оценка на риска;
   6. документиране.

   Органът по безопасност и здраве в обслужваното предприятие изготвя списък на работните места /дейности/, който обхваща, както рутинните, така и периодичните или извънредни дейности на всеки един от персонала.

   Оценката на риска се преразглежда, когато:

   1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
   2. след настъпили промени в нормативната уредба;
   3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
   4. има условия оценката да бъде подобрена;
   5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
   6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

   Преразглеждане на оценката се извършва по преценка на работодателя или по предписание на контролните органи.

   Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

   Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Оценката на риска е процес на анализ, оценка и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране - финансови, човешки, времеви и други.

   Информираност и обучение на лицата, обвързани с процесите по осигуряване на ЗБУТ

   За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността е необходимо обучение, както за лицата изпълняващи длъжността „отговорник безопасност и здраве при работа“ (ОБЗР), лицата, провеждащи инструктажите, така и за ръководния персонал с оглед запознаване със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на евентуални аварии и производствени инциденти.

   Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за:

   • повишаване на информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни , по безопасни и здравословни работни места;
   • осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означава добър бизнес;
   • намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари от загуба на временна неработоспособност;
   • намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.

   Изготвяне на:

   • Аварийни и евакуационни планове
   • Досие, съдържащо документите, свързани с осигуряване на ПБС

   Одит по ЗБУТ, включващ оценка на вътрешнофирмената система, въвеждането на европейските стандарти и добрите практики в тази област (вътрешни проверки по ЗБУТ)

   Съдействие при изпълнение на предписанията на държавните контролни органи по труда

   План за безопасност и здраве (отнася се за строителни обекти), съгласно Наредба № 2/22.03.04 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

   Изготвяне на инструкции за безопасна работа с уреди, машини, съоръжения и др., съгласно чл. 166 от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

   Изготвяне на НАССР система за постигане на безопасност на храните

   Консултации по всички въпроси, свързани със ЗБУТ

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR 2016)

gdpr
 • Одит на информацията в дружеството или в определени сегменти на дейността му, използващи лични данни;
 • Анализ и одит на съществуващите правила за работа с лични данни;
 • Анализ на текущото състояние на ИТ инфраструктурата;
 • Преглед на наличните технологии за Информационна сигурност;
 • Анализ на обмена на данни;
 • Определяне естеството, обхватът и целите на обработването на личните данни;
 • Оценка на въздействието върху защитата на данните, идентифициране и минимизиране на рисковете от неспазването на изискванията;
 • Оценка на риска;
 • Оценка на текуща техническа ефективност;
 • Идентифициране на новите изисквания за защита на личните данни предвид спецификите на дейността на администратора, включително в случаите на обработване на специални категории лични данни, случаи с трансгранично значение и др.;
 • Изготвяне на задължителни и препоръчителни документи за привеждане на дейността в съответствие с регламента - форми за предоставяне на информация и съгласие на субектите на данни, договори между адресатите на регламента, фирмени политики за защитата на личните данни, кодекси за поведение и др.;
 • Актуализиране на документацията съобразно предстоящите задължителни указания и добри практики за защита на личните данни, промените в правото на ЕС и българското законодателство, включително делегирани актове и актове за изпълнение;
 • Първоначални и текущи консултации за дружества, използващи лични данни;
 • Осигуряване на текущ, единен и цялостен мониторинг.
© 2022 СТМ „МЕДИЛАВОР 2“ ООД - служба по трудова медицина

OP EU_FUND

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6409-C01, Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: МЕДИЛАВОР 2 ООД

Обща стойност: 3 400,00 лв., от които 2 890,00 лв. европейско и 510,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020 г.

Край: 04.11.2020 г.